Stefan Löfven: Uppfyll vallöftet Nu! - SEKO

5887

Ändring av regleringsbrev för 2016 avseende Arbetsmiljöverket

Regleringsbreven uppdateras löpande under året. Samtliga brev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats. Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer 4 bilagor Riksdagen har beslutat om Trafikverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr.

  1. Omskärelse pris barn
  2. En voie de disparition
  3. Mobil kontantkort
  4. 1 100 pesos to dollars
  5. Metallskrot priser
  6. R 381
  7. Demex ab

av Annika Lillemets (MP) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) Trafikverkets fiberinfrastruktur är en av de största och mest heltäckande i landet och dessutom operatörsneutral. Instruktion och regleringsbrev. Vi arbetar på uppdrag av regeringen. Regeringens instruktion till oss beskriver våra grundläggande uppgifter. Varje år får vi regleringsbrev.

Samordningsuppdraget för omställning av transportsektorn till

2009) och inte heller Trafikanalys och Trafikverket bildats; I regleringsbrev för 2011 bland annat följande:. tillväxtarbetet till och med 2020 (Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende filminstitutet, Business Sweden, Tillvå xtverket, Tråfikverket, Vinnovå. Foto: Claes Mellqvist. (till vänster).

Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och - Trafikanalys

Myndigheten har också på regeringens uppdrag redovisat uppdaterade och kompletterande uppgifter om nya stambanor för höghastighetståg. 2012/13:214 Trafikverkets fiberinfrastruktur och dess samhällsnytta. av Annika Lillemets (MP) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) Trafikverkets fiberinfrastruktur är en av de största och mest heltäckande i landet och dessutom operatörsneutral. Instruktion och regleringsbrev. Vi arbetar på uppdrag av regeringen. Regeringens instruktion till oss beskriver våra grundläggande uppgifter. Varje år får vi regleringsbrev.

Regleringsbrev trafikverket

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Trafikverket 3 bilagor Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop.
Regleringsbrev trafikverket

Regleringsbrev trafikverket

Regeringsuppdrag Trafikverket arbetar på uppdrag av regeringen som ger Trafikverket uppdrag att utreda olika frågor. 2020-12-22 Trafikverket är en myndighet som har ansvar för alla trafikslagen: trafik på vägar och järnvägar, till sjöss och med flyg. Trafikverket ska planera för alla trafikslagen för lång tid framåt. Trafikverket ska också bygga, underhålla och sköta de statliga vägarna och järnvägarna. Enligt regleringsbrevet får Trafikverket finansiera utbyggnad av väg och järnväg, samt anläggande av allmän farled som staten ansvarar för, genom förskottering från kommuner, landsting eller företag, om åtgärderna genomförs enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för transportsystemet och de regionala transportinfrastrukturplanerna. Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer 4 bilagor Riksdagen har beslutat om Trafikverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop.

22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109). I regleringsbrevet för år 2020 fick Trafikverket i uppdrag att redogöra för hur myndigheten på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdheten inom myndigheten och inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska och jämställdhetspolitiska målen. Trafikverket har i sitt regleringsbrev för 2020 uppdragits att inkomma med en redovisning av arbetet med årlig plan för förorenade områden utifrån den vägledning som tagits fram i samverkan mellan myndigheter som hanterar statens miljöskuld. Trafikverket arbetar redan med årlig planering av sina förorenade områden.
Silver seraph for sale

Regleringsbrev trafikverket

tillväxtarbetet till och med 2020 (Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende filminstitutet, Business Sweden, Tillvå xtverket, Tråfikverket, Vinnovå. Foto: Claes Mellqvist. (till vänster). Integrering av tolkade tunneldata från Trafikverket och delar av byggnadsgeologiskarta över Stockholm (mitten)  Enligt gällande regleringsbrev för Trafikverket får verket tidigarelägga byggandet av allmänna vägar och investeringar i järnvägsanläggningar där förskottering  samt krav på redovisning av insatser och resultaten av dessa formuleras på ett tydligt och likartat sätt i verkens instruktioner och regleringsbrev . 17 . 2 .

av Annika Lillemets (MP) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) Trafikverkets fiberinfrastruktur är en av de största och mest heltäckande i landet och dessutom operatörsneutral. Vägverket var en statlig myndighet i Sverige med anor från 1841. Myndigheten lades ned 31 mars 2010, och verksamheten togs över av Trafikverket.Vägverket ansvarade för att förverkliga riksdagens vägtransportpolitiska mål från 1998.
Sjörövare dräkt barn

closure översätt till svenska
smed lean training games
bil skuldsanering
forskoleavgift stockholm
finsk ordlista på nätet
premium pension address in lagos

Klart med fortsatt flygtrafik Torsby/Hagfors-Arlanda Trafikverket

Det anger även de ekonomiska ramarna för budgetåret. Se hela listan på riksdagen.se Mer konkreta krav framgår årsvis i regleringsbrevet. Regleringsbrevet innehåller mål och återrapporteringskrav, särskilda uppdrag, samt den årliga finansieringen av Trafikverkets verksamhet. De transportpolitiska målen är utgångspunkten för alla statens åtgärder inom transportområdet och Trafikverket ska bidra till att dessa uppnås. Till innehåll på sidan. Ekonomistyrningsverket Om ESV Kontakt Kalender Press TRAFIKVERKET Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Trafikverket — redovisning av uppdrag 8 Jämställdhet I regleringsbrevet för år 2020 fick Trafikverket i uppdrag att redogöra för hur myndigheten på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja I Regleringsbrevet för 2018 fick Trafikverket i uppdrag att redovisa hur genomförande av Handlingsplan för Trafikverkets klimatanpassningsstrategi fortskrider. Eftersom arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen är ett pågående arbete redovisas uppdraget i form av en nulägesanalys.


Mentorprogrammet
uppbordsman

Regeringen ger myndigheter uppdrag att bekämpa

Analysen omfattar de väg- och järnvägsanläggningar som Trafikverket förvaltar, och bygger på de behov som har identifierats utifrån anläggningarnas tillstånd. Det handlar om att 2017-08-18 Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2020–2023 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk.